§ 1 Navn

Vårt navn er Oddrane supporterklubb, heretter kalt OS.

§ 2 Formål

OS formål er å være en støttespiller for Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner (heretter kalt ODD), før, under og etter kamper der disse lagene er involvert. Vi skal jobbe for å arrangere billige bussturer for våre medlemmer i forbindelse med ODDs bortekamper. Vi er partipolitisk uavhengig, antirasistisk, økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle uansett bakgrunn.

§ 3 Medlemsskap

Som medlem i OS regnes enhver person som har betalt medlemskontingent, og som per dags dato ikke er suspendert etter lovlig vedtak av OS.

Medlemmene har rett til å nyte godt av alle avtaler som OS til enhver tid har med ODD eller andre bidragsytere eller sponsorer.

Medlemmer av OS har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der OS er arrangør. Styret i OS forplikter seg til å følge de regler og lover som til enhver tid følger det enkelte arrangement.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.

Kontingenten utgjør per dags dato:

 • Seniormedlemskap: 300
 • Ungdomsmedlemskap: 150
 • Juniormedlemskap: 100

Som juniormedlemmer regnes alle som er 17 år eller yngre.
Som ungdomsmedlemmer regnes alle mellom 18 og 24 år.

Styret er forpliktet til å jobbe for redusert pris på inngangsbilletter for alle medlemmer til samtlige av ODDs hjemmekamper.

§ 5 årsmøte

Årsmøtet er supporterklubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av februar måned. Det innkalles med minst fire ukers varsel. Samtlige betalende medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem må ha vært medlem sammenhengende det siste året (365 dager) for å få stemmerett ved avstemminger.

Årsmøtet behandler:

 • Styrets beretning og regnskap.
 • Eventuelle forslag fremmet av styret eller medlemmene.
 • Styrets budsjettforslag.
 • Valg av styre og valgkomité

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være innkommet til styret innen to uker før årsmøte skal avholdes.

årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall.

Årsmøtet velger 3-5 personer til valgkomitéen. Valgkomitéen velges for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen velger selv en leder. Valgkomitéens oppgave vil være å fremme forslag til kandidater til styreverv, samt medlemmer til valgkomitéen. Det forutsettes at valgkomitéen avholder møter i forkant av årsmøtet. Det bør annonseres på oddrane.no og sosiale medier hvilke styreverv som er på valg i god tid før årsmøtet, slik at interesserte kandidater eller personer som har forslag på kandidater kan få anledning til å kontakte valgkomitéen for å fremme forslaget. Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 1 uke før årsmøtet avholdes. Aktuelle kandidater skal være forespurt på forhånd. Det gjennomføres hemmelig avstemming.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når enten 2/3 av styret eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Innkallingen skjer i henhold til bestemmelsene i § 5.

Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Styret

Styret velges av årsmøtet og består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • To styremedlemmer
 • Ett varamedlem

Funksjonstid er to år, hvorav halvparten av styrets medlemmer er til valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i driften av OS. Lederen velges ved særskilt valg.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er den fungerende lederens stemme avgjørende.

Styrets oppgaver er å stå for den daglige driften av OS, holde orden på regnskapet samt være medlemmenes kontaktpunkt overfor ODD.

Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke være tilsatt av ODD i funksjoner, der arbeidet vil ha innvirkning på OS sine interesser.

Styret er forpliktet til å jobbe for et kontinuerlig samarbeid med ODDs supporterkoordinatorer.

§ 8 Styremøter

Leder innkaller til styremøter. Hvert enkelt styremedlem kan kreve at et styremøte blir avholdt. Styremøtene bør avholdes samme uke foran hver hjemmekamp i hovedsesongen og ellers ved behov.

Ethvert medlem av styret har rett og plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre vedkommende er suspendert eller har gyldig fraværsgrunn. Dersom et styremedlem uteblir fra mer enn 1/4 av styremøtene, uten gyldig fraværsgrunn, blir vedkommende løst fra sitt verv med umiddelbar virkning. Styret står i slike tilfeller fritt til å utpeke en eventuell erstatter.

Kun medlemmer av styret har møterett i styremøtene. Styremøtene er imidlertid åpen for samtlige medlemmer, men kan holdes lukket dersom eventuelle saker til behandling krever det.

Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter. De innkalte har talerett, men ikke stemmerett.

§ 9 Økonomi

 • Alle innkjøp eller finansieringer med en totalramme på over 50.000 kr krever godkjennelse av årsmøtet med 2/3 flertall. Alle innkjøp under 50.000 kr krever flertall i styret.
 • Alle utbetalinger, herunder kvitteringer, regninger, utlegg, etc., krever godkjenning fra to styremedlemmer, der minimum én av godkjenningene er fra leder eller nestleder.
 • Kjøregodtgjørelse og andre reiseutlegg skal godkjennes av styret før reisens begynnelse.
 • To stykker skal underskrive dagsoppgjør på kontantbetaling.
 • Vedtektene gjelder alt som driftes av OS.

§ 10 Supporterskikk

OS’ medlemmer plikter å holde seg innenfor OS sine regler for god supporterskikk, samt henstillinger gitt av OS’ styremedlemmer, turreglement, og gruppeledere.

§ 11 Sanksjoner

Medlemmer som etter skriftlig advarsel fra styret likevel ikke overholder bestemmelsene som gitt under § 9 kan ekskluderes eller suspenderes og/eller gjøres ansvarlige, også økonomisk, for sine handlinger. Medlemmer som på annen måte enn nevnt i § 9 opptrer på en måte som kan bringe OS i vanry, kan også ekskluderes. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styre plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i og tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 av stemmene til de fremmøtte medlemmer.

§ 13 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av OS kan bare fattes med minst 2/3 flertall av to påfølgende årsmøter hvorav det ene må være ordinært årsmøte. Mellom de to årsmøtene må det ha gått minst 6 måneder. Blir endelig oppløsning besluttet, tilfaller eventuelle midler ODD (50% til Odds ballklubb, og 50% til Odds ballklubb kvinner).