Årsmøtet er supporterklubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av februar måned hvert år.

Det innkalles skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Samtlige medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem må ha vært medlem sammenhengende det siste året (365 dager) for å få stemmerett ved avstemminger.

 

Årsmøtet behandler:

- Styrets beretning og regnskap

- Eventuelle forslag fremmet av styret eller medlemmene

- Styrets budsjettforslag

- Valg av styre og valgkomité

 

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret innen to uker før årsmøtet skal avholdes.

Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall.